Sök:
 |  Fotoalbum  |  Anslagstavla  |  Resor o Transporter  |  Nyheter  |  Forum  |  Kalender  |  Kontakt  | 
   :: START 
   » Föreningen ÅseleNu 
   » Föreningens stadgar
   :: Styrelsen
   :: BLI MEDLEM I ÅSELENU
   :: Information 
   :: Åsele 
   :: Åsele Kommun föreningsregister 
   :: Åsele Byar 
   :: Åsele Marknad 
   :: Sevärdheter & Utflykter 
   :: Åsele hembygdsområde 
   :: Åsele Bild & Videoteknik 
   :: Länkar 
   :: Tips/kontakt 
   :: Kulturnatta 
   :: Kulturhuset informerar 
   :: Bion i Åsele 
   :: Musik o Teater 
   :: Publikationer 
   :: Fiske Lars 
   :: Regionskalender 
   :: Karta 
   :: Filmer 
   :: Flickr Fotoforum 

Väder Åsele

Fotoalbum
Klicka för att gå till fotoalbum Fiskeupplevelser i Åsele kommun
Webbkamera

§1 Föreningens namn och ändamål

Förenings namn är Åselenu och är en ideell förening med säte i Åsele Västerbotten.

Föreningen Åselenu har bildats för att verka för en positiv attityd att vilja leva, bo, verka och flytta till vår vackra bygd samt attt känna stolthet över att bo i Åsele. För att påverka till en mer positiv attityd så ger föreningen ut ett föreningsblad på webben, i tryckt form där enbart positiva nyheter, reportage och händelser får förekomma. Föreningen kommer även att använda vår lokalkanal och Internet lokalradio.

§2 Föreningens syfte:

· att verka för positiv attityd för vårt Åsele bland dess medborgare, utflyttade, återvändare och besökare.

· att i alla skrifter som lämnas från denna förening får enbart positiva nyheter eller reportage förekomma.

· att genom att verka för attitydförändring påverka till att främja utveckling, motverka utflyttning och påverka inflyttning.

· att utdela utmärkelser till personer som är Åsele Ambassadörer.

§3 Medlemskap och medlemsavgift.

Medlemskap i föreningen kan både privatpersoner och företag/organisationer ha så länge syftespunkterna accepteras. Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen om denna motarbetat eller skadat föreningens intresse. Detta sker dock aldrig utan att diskussion förts med den berörde medlemmen.

Medlemsavgiften bestäms årsvis av årsmötet.

§4 Föreningsstämma

Kallelse till stämman sker minst 14 dagar före mötet via föreningens hemsida och annons i Åsele Nytt.

Ordinarie föreningsstämma hålls årligen senast 30 April. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelse. Vid årsmöte skall följande punkter vara årligen återkommande.

1. Val av mötesordförande

2. Fastställande av röstlängd

3. Val av sekreterare samt två justerare

4. Har kallelse skett i behörig ordning

5. Styrelsens årsredovisning

6. Revisorernas berättelse

7. Fastställande av resultat och balansräkning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Medlemsavgifter

10. Fastställande av budget

11. Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor.

12. Övriga punkter meddelade till Styrelsen

13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.

14. Val av ordförande ett år

15. Val av ledamöter

16. Val av revisor ett år och revisor suppleant ett år

17. Val av valberedning

18. Årstämman avslutas

§5 Styrelse

Styrelsen skall bestå av minst tre högst nio ledamöter. Saxning av styrelseledamöterna bör eftersträvas där ordförande väljs för ett år medan övriga ledamöter väljs för två år. Styrelsen konstituerar sig själv och utser firmatecknare och tar beslut om attesträtt. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation, förvaltning, bokföring, skötsel och dess verksamhet. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsens arbete kan närmare regleras genom av årsmötet fastställd arbetsordning.

Revisorerna skall verkställa revisionen samt avge en revisionsberättelse minst fyra veckor före ordinarie föreningsstämma.

§6 Rösträtt

Varje betalande medlem äger en röst. Vid familjemedlemsskap 2 röster per familjekort oberoende av antal familjemedlemmar.

§7 Stadgeändringar

För ändring av stadgar krävs årsmötesbeslut. För att ändringen skall ske krävs att beslut tas på två efterföljande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Tiden mellan ordinarie och extra årsmöte får ej understiga fyra veckor.

§8 I händelse av föreningens upphörande

Beslut om föreningens upphörande skall ske av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Tiden mellan ordinarie och extra årsmöte får ej understiga fyra veckor. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte eller välgörande ändamål inom Åsele kommun.

Stiftelsen ÅseleHus
Åsele Camping - Adventure Home
Vi finns som ditt stöd...
Ring - så ger vi dig ett äventyr
Centerpartiet
Brolins Byggservice AB
Whålstedt´s Måleri & Städ
Större än vanligt ...
Företagarna
Åsele Bild & Videoteknik
asele-fredrika@sv.se
LB Intressenter AB
Vandrarhem - Konferenser - Fiske & Jakt - Utflykter - Paket
Stöd vår verksamhet - Bli medlem!
Beauty & nail salon - Lizzy´s
Maggans Ekonomitjänster

  Åsele.NU © 2018 - info@asele.nu Design o teknik - EZIT